KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

Marin Rent A Car olarak, müşterilerimize ait kişisel verilerin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, müşterilerimizin kişisel verilerinin nasıl işlendiği, korunduğu ve saklandığı hakkında bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. 

2. İşlenen Kişisel Veriler 

Web sitemiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla işleyebileceğimiz kişisel veriler şunlardır: 

 • Ad, soyad 

 • TC Kimlik numarası 

 • Doğum tarihi 

 • İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi) 

 • Ehliyet bilgileri 

 • Ödeme bilgileri (kredi kartı bilgileri vb.) 

 • IP adresi, çerez bilgileri, tarayıcı bilgileri ve internet sitesi gezinme bilgileri 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilir: 

 • Araç kiralama hizmetlerinin sunulması ve yönetilmesi 

 • Rezervasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyetinin artırılması 

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

 • Güvenlik ve dolandırıcılık önleme amaçları 

 • Pazarlama faaliyetleri ve reklam kampanyalarının yürütülmesi (müşteri onayı alınarak) 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

Kişisel verileriniz şu yöntemlerle toplanabilir: 

 • Web sitemiz üzerinden yapılan rezervasyon ve kayıt işlemleri 

 • Müşteri hizmetleri ile yapılan telefon görüşmeleri ve yazışmalar 

 • Fiziksel olarak ofislerimizde yapılan işlemler 

 • Çerezler (Cookies) aracılığıyla toplanan veriler 

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Kişisel verileriniz, işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Saklama süresi sonunda, kişisel verileriniz KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

6. Kişisel Verilerin Güvenliği 

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler, veri ihlallerine karşı korunmayı ve verilerinizin yetkisiz erişimlerden korunmasını içerir. 

7. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler ve iş süreçlerinin gerektirdiği durumlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak, bazı hizmetlerin sunulabilmesi için iş ortaklarımız ve yetkili kamu kurumlarıyla paylaşılabilir. 

8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 

 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

 

9. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.marinrentacar.com  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) ve aynı web adresinde yayınlanan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Marin Rent a Car daha önce bildirilen ve Marin Rent a Car sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Marin Rent a Car iletmeniz durumunda Marin Rent a Car, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Miniyol tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

  

●      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

●      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

●      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

●      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

●      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

●      Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

●      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

●      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme  

haklarına sahiptir. 

10. İletişim 

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru, görüş veya talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz: 

E-posta: [email protected] 


Whatsapp Telefon